Samarbeid MH og NKS: et tilbakeblikk

Det går en sammenhengende linje fra den første godkjenningen av et høyskolestudium i stiftelsens første høyskole, NKS Høgskole, til lanseringen av et nettbasert bachelorstudium i 2008.

I mai 2008 godkjente NOKUT et nytt studium fra stiftelsens høyskole, Markedshøyskolen (MH): en nettbasert Bachelor i administrasjon og ledelse. For NKS Nettstudier var det en veldig god, og veldig etterlengtet nyhet. Nettstudentene hadde ventet på nettopp dette!

Et samarbeid i flere faser

Det nye, nettbaserte bachelorstudiet var en fortsettelse av et langt samarbeid mellom NKS Nettstudier og stiftelsens høyskole. NKS lanserte nyheten om landets første nettbaserte bachelorstudium med stolthet.

Bilde: Direktør Dagny Blom i NKS Nettstudier og rektor Trond Blindheim, MH, ved lanseringen av det nettbaserte bachelorstudiet. 

Høyskolestudier på nett hadde vært en viktig strategisk satsing for NKS gjennom mange år, og samarbeid med stiftelsens egen høyskole, Markedshøyskolen, var spesielt viktig. NKS hadde lenge ønsket å samarbeide om en fleksibel, nettbasert bachelorgrad. De to skolene hadde samarbeidet i mer enn tjue år om et høgskolekandidatstudium i økonomi og administrasjon som fjernundervisning, og tiden var overmoden for et påbygningsår til et fullt, nettbasert bachelorstudium.

NKS har også samarbeidet lenge med mange andre høyskoler og universiteter om høyskole- og bachelorstudier på nett, men samarbeidet med egen høyskole har alltid hatt en særlig strategisk betydning siden NKS Høgskole ble startet i 1986.

I søknaden fra stiftelsens høyskole, OMH, fra juli 2007 sies bl. a. 

Nettstudier – et samarbeid mellom OMH og NKS 

NKS har i flere tiår vært OMHs samarbeidspartner i utvikling av fjernundervisningsopplegg basert på høyskolens godkjente studier. NKS Høyskole ble opprettet i 1986 med det formål å være den første norske «åpne» høyskole, med fjernundervisning som den vesentligste gjennomføringsformen. NKS Høyskole ble videreført under navnet OMH og det meste av undervisningen ble campusbasert. I den sammenhengen ble NKS en naturlig partner i videreutviklingen av fjernundervisningstilbudene fra høyskolen. Samarbeidet  er slik  at OMH har det overordnede faglige ansvaret, mens NKS engasjeres som en «underleverandør» for pedagogisk utvikling og administrasjon av nettundervisningen.

I dagens eksisterende studieportefølje er Høyskolekandidat i økonomi  og administrasjon et av de viktigste tilbudene. Det har lenge vært en ambisjon for Campus Kristiania å videreføre høgskolekandidatstudiet til et fullverdig bachelorstudium etter at bachelorgraden har blitt den nye «allmennutdanningen». Et av stiftelsens formål er å gjøre utdanning tilgjengelig for alle. Vi finner nå tiden moden til å gjøre dette gjeldende også på høyskolenivå.

NOKUT godkjente den nettbaserte bachelorgraden i mai 2008. Allerede året etter hadde allerede den første studenten fullført hele studiet. Hun ble intervjuet i NKS’ studiemagasin.

Nettstudier ga Victoria Hvidsten den kompetansen hun trengte for å drive sin egen bedrift. Hun var den første i landet som fullførte en hel, norsk bachelorgrad på nett.

Første fase: Fra NKS Høgskole til OMH

Stiftelsens satsing på høyskolestudier som fjernundervisning har mange faser. Stiftelsen fikk sin aller første godkjenning av høyskolestudier i desember 1987. NKS Høgskole var opprettet i 1986, og den første godkjenningen gjaldt 2-årig studium i økonomi og administrasjon etter Lov om eksamensrett for og statstilskudd til private høyskoler.

Godkjenningen ga rett til gjennomføring som fjernundervisning og til tildeling av graden høgskolekandidat. Fra 1990 var hele høgskolekandidatstudiet ferdig utvikling for fjernundervisning og NKS Høgskole var etablert som elektronisk høyskole med datakonferanser som et vesentlig kommunikasjonselement.

Fra tidlig på 80-tallet var det en uttalt strategi for stiftelsen å satse på høyere utdanning. Utdanningsnivået i samfunnet ble stadig høyere og man kunne forvente en økt etterspørsel etter studietilbud på høyere nivå. Hovedbegrunnelsen var ønsket om å knytte egen eksamensrett til stiftelsen, og på den måten få mulighet  til å kunne utvikle studier i egen regi. Dessuten vokste det fram en ambisjon om å bygge en høyere utdanningsinstitusjon basert på fjernundervisning. Slike tanker var inspirert av nye store åpne universiteter, spesielt Open University  i Storbritannia. Alle de nye studiene  i NKS Høgskole ble utviklet for fjernundervisning, i en ny teknologibasert modell: datakonferanser kombinert med samlinger. NKS Høgskole lanserte seg som NKS elektroniske høgskole. Både NKI Fjernundervisning og Bl etablerte likende tilbud omtrent samtidig.

Parallelt med satsingen på egen høyskole, utvidet man også samarbeidet med andre høyskoler og felles tilbud som fjernundervisning.

I 1992 ble det laget en utredning: Organisering av høgre utdanning i NKS. På grunnlag av utredningens innstilling ble det besluttet å samle all undervisningsvirksomhet innenfor ett virksomhetsområde: NKS Fjernundervisning. NKS Høgskole skulle integreres i NKS Fjernundervisning som en egen enhet. Det var gode grunner for sammenslåingen. NKS Høgskole hadde ikke nådd fram til markedet som forventet. Blant annet hadde etterspørselen etter økonomiske/administrative fag sunket og modellen med datakonferanser og samlinger ble for dyr når studenttallet var så lite.

NKS Høgskole eksisterte som egen enhet, administrert av NKS Fjernundervisning, fram til 1996. Da ble NKS Høgskole fusjonert med Institutt for Høyere Markedsføring (IHM) til Oslo Merkantile Høyskole (OMH). IHM kom inn i stiftelsen da Ml-Gruppen ble kjøpt i 1993.

Det ble gjort avtale om at NKS Fjernundervisning skulle fortsette å administrere fjernundervisningstilbudene, med OMH som faglig ansvarlig.

Andre fase: Stiftelsens høyskolevirksomhet splittes i to: fjernundervisning og direkteundervisning

Den nye høyskolen OMH hadde mest fokus på tradisjonell, direkte undervisning på campus, i nye flotte lokaler på Bislett. Etter noe tid var OMH ikke lenger like engasjert i det strategiske ansvaret for høyskolens fjernundervisningstilbud. Men de hadde fortsatt det formelle, faglige ansvaret, som tidligere avtalt mellom NKS og OMH.

Da Norsk Reiselivshøyskole (NRH) ble del av stiftelsen i 1999, ble denne utviklingen enda tydeligere. Hverken OMH eller NRH hadde faglig fokus på økonomifagene og nesten ingen fagressurser på området. Derfor ble videre utvikling av fjernundervisningstilbudene i stor grad overlatt til NKS Fjernundervisning. Et ambisiøst samarbeidsprosjekt ble likevel gjennomført i 2002-2003. Høyskolens godkjente 3. års studium i relasjonsledelse ble utviklet som et nettbasert studium med samlinger.

NKS markedsførte og administrerte studiet da det var ferdig. Utviklingen av studiet ble støttet med prosjektmidler fra SOFF (Sentralorgan for fleksible læring i høgre utdanning). I søknaden om SOFF-støtte for 2003 ble prosjektet beskrevet:

Høyskolen NKS og NKS Fjernundervisning har siden 1978 tilbudt fjernundervisning innenfor økonomisk-administrative fag – frem til graden Høgskolekandidat (40 vekttall). I 2001 godkjente UFO et tredje påbygningsår i relasjonsledelse. Alle studieretninger ved høyskolen fører frem til bachelorgrad. Høyskolen ønsker å gi tidligere fjernstudenter og andre med tilsvarende bakgrunn muligheten til å bygge på tidligere utdannelse med et tredje år, uten at de må bli heltidsstudenter ved skolen. Det vil bli gjort ved en kombinasjon av studiesamlinger og nettbasert fjernundervisning.

Studiet ble tilbudt over en to-årsperiode og ca. 25 studenter gjennomførte. Samarbeidet ga verdifull erfaring til både høyskolen og NKS. Prosjektet ble beskrevet i en artikkel, «Når to pedagogiske tradisjoner møtes. Samarbeidsprosjekter i spenningsfeltet mellom tradisjonell og fleksible utdanning», av Anders Nome og Atle Schaathun. Den ble publisert i Norgesuniversitets skriftserie 2/2006.

For NKS var videreføringen av fjernundervisningstilbudene i økonomi og administrasjon av både strategisk og økonomisk betydning. Porteføljen av høyskolekurs og studier fra stiftelsens høyskole var og er en stor del av det totale tilbudet. Derfor var et tredje påbygningsår viktig å få på plass for alle de som ønsket en full bachelorgrad.

Tredje fase: styrket samarbeid 
MH og NKS 

Tredje fase begynte med godkjenningen av Bachelor i administrasjon og ledelse i 2008. Både NKS og MH var i vekst. NKS hadde vunnet en fornyet posisjon som nettbasert skole for etter- og videreutdanning og MH hadde på få år etablert seg som en kvalitetsbevisst, akkreditert høyskole. Samarbeidet ble lettere og mer attraktivt når begge skolene hadde en tryggere utgangsposisjon.

Samarbeidet om det nettbaserte bachelorstudiet i administrasjon og ledelse var en milepæl for begge parter, og det nye tillitsforholdet ga mulighet for å samarbeide om flere bachelorstudier – og også masterstudier. NKS‘ solide kompetanse som nettskole og MH som akkreditert høyskole ga mulighet for en større bredde av høyskolestudier på nett. 

Bachelor i administrasjon og ledelse ble utvidet med en spesialisering i autorisasjon for regnskapsførere i 2012, og nye samarbeidsstudier er planlagt både med MH og Helsehøyskolen. 

Artikkelen er skrevet av Dagny Blom. 


Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /var/www/0/157951/historie/wp-content/plugins/responsive-menu/v4.0.0/inc/helpers/custom-functions.php on line 218