2004-2009

I 2004 fikk stiftelsen ny direktør, Solfrid Lind, og det innledet en periode med ny vekst og styrking av de enkelte skolene og stiftelsen som helhet. På 1990-tallet hadde stiftelsen  utvidet sin virksomhet med kjøp av nye skoler og fellesnavnet NKS-Gruppen ble etablert. 

Etter flytting til et gammelt, ærverdig bygg midt i Oslo sentrum fikk stiftelsen et nytt markedsnavn, Campus Kristiania. Det formelle navnet ble etter hvert Campus Kristiania – Ernst G. Mortensens stiftelse. 

Norges Kreative Fagskole, Markedshøyskolen og NKS Nettstudier ble nye navn på stiftelsens skoler i perioden 2004-2009, og alle omtales her i denne artikkelen. En ny strategiplan for 2010 til 2014 pekte fremover mot et ytterligere styrket CK, både for eksisterende og nye skoler.

Campus Kristiania fører arven videre

Ny administrerende direktør 

Solfrid Lind ble ansatt som ny administrerende direktør i NKS-Gruppen fra 1. januar 2004. Hun kom fra Bl og var en erfaren leder og skolebygger, med solid bakgrunn også som markedsfører. Hun hadde blitt inspirert av stiftelsens grunnleggers ide og ideelle formål «at alle i vårt land skal gis større muligheter for utdanning og personlig utvikling», og hun lot  seg friste til å overta ledelsen av en utdanningsinstitusjon med en stolt fortid og stort potensial for fremtiden. 

Solfrid Linds mandat fra stiftelsens  styre var å etablere sunn, lønnsom drift og gjenoppbygge stiftelsen som en betydelig utdanningsinstitusjon og samfunnsaktør. Stiftelsen hadde vært gjennom tøffe år fra begynnelsen av århundret. Som følge av store økonomiske tap hadde det vært nødvendig med nedbemanning og reduksjon av stiftelsens felles overbygning til et absolutt minimum. 

Lind ble ansatt i en delt stilling, som både  som  adm.  dir.  og direktør  for  stiftelsens høyskole. Jan B. Ommundsen hadde gått av som adm. dir. i 2001. Konsulent Ingar Tufte fungerte i stillingen i 2002 og ble etterfulgt av Erling Ljoså i 2003.  Ljoså  fungerte  i  delt stilling, både som adm. dir. for stiftelsen og direktør for høyskolen. 

Skolene i 2004 

I 2004 hadde NKS-Gruppen  tre skoler: NKS Fjernundervisning, Ml og Høyskolen NKS  (Oslo Markedshøyskole (OMH) og Norsk Reiselivshøyskole (NRH)). En fjerde enhet, Norsk Reiselivsskole, hadde felles administrasjon med NRH. Alle skolene hadde betydelige utfordringer, både markedsmessig og økonomisk. Nedbygging av organisasjon  og gamle IT- og økonomisystemer hadde ført til tungvinn og uoversiktlig drift. Dessuten var stiftelsen et hus i strid med seg selv, med svært liten forståelse og tillit både mellom skolenes ledere og medarbeidere seg imellom. 

Oppgaven var utfordrende, og det var  viktig å prioritere.  Lind bestemte seg raskt for at NKS Høyskolen, med de to merkenavnene OMH og NRH, hadde høyest prioritet. Styret, med leder Håvard Grjotheim i spissen, støttet henne i denne prioriteringen. Styret var klare til å gjøre de nødvendige investeringer i stiftelsens høyskole.

NKS Høyskolen hadde to godkjente høyskoler, NRH og OMH, med statsstøtte og fra henholdsvis 2002 og 2003. Skolene hadde flere godkjente bachelorløp og opplevde vekst  fra 2002. Bård Tronvoll var rektor for begge skolene. Den nye kvalitetsreformen av 2003 ga retningen for veien videre. Lind mente at stiftelsens  mål om anerkjennelse  som en  betydelig utdanningsaktør bare kunne nås med en anerkjent og kvalitetsbevisst høyskole i spissen. Men høyskolen var liten og fortsatt ulønnsom etter mange år med manglende investeringer. Lind handlet raskt. Det ble satset på rekruttering av anerkjente fagpersoner, og allerede i 2005 presenterte høyskolen en ny studiemodell  med fire godkjente bachelorløp.  Det førte til økte søker- og studenttall.  Det ble også innledet  et samarbeid med de danske Kaospilotene, noe som ga et stort løft i en oppbyggingsperiode. Ny direktør for høyskolen, Ulrika Herlofsen, ble ansatt fra 1.1.2005, og Lind kunne konsentrere seg om jobben som administrerende direktør for hele stiftelsen. 

De to andre skolene i stiftelsen hadde også store utfordringer. 

I NKS Fjernundervisnings studiekatalog fra  2004 – 2005 ble det lagt vekt på at skolen kunne tilby studier både på nett og per brev. Skolen hadde et klart mål om full overgang til nettstudier, men i 2004 var markedet fortsatt ikke modent for en slik overgang. 

NKS hadde hatt stor nedgang i antall studenter og i omsetning fra midten av 1990-tallet. Dessuten var statsstøtten sterkt redusert, med et ekstra stort kutt i 2003. Men NKS var fortsatt en av landets største fjernundervisningsinstitusjoner og en viktig aktør på feltet. Etter- og videreutdanning av voksne – i fleksible former – hadde alltid vært og skulle fortsatt være skolens misjon. Helt fra 1998 hadde NKS hatt en klart mål om å bli en fullt ut nettbasert skole og virksomheten skulle gradvis legges om fra å være papirbasert til hovedsakelig  nettbasert i alle ledd.  Det skulle ta mye lenger tid enn man hadde forestilt seg. Det tok ti år før alle skolens målgrupper var klare for studier på nett, men overgangen fra brevundervisning til nettstudier preget likevel driften i alle årene fremover fra 1998. 

Skolen var trygg på at det ville utvikles et marked for nettstudier. Man trosset interne krefters motstand mot fortsatt drift og viste etter hvert sin eksistensberettigelse som selvstendig skole i stiftelsen. I 2004 viste styret NKS fornyet tillit etter fortsatt nedgang i omsetning og statsstøtte, men krevde til gjengjeld umiddelbare kostnadsreduksjoner. Med redusert bemanning og streng kostnadsstyring, innovativ markedsføring og fokusert produktutvikling ble den negative trenden stoppet allerede fra 2004/2005. Dagny Blom var skolens direktør fra 2002. 

 2005 ble Ml delt i to med nye navn og ny logo, innenfor det nye logoprogrammet med CK­ skjoldet. 

Ml hadde også et svært dårlig år på begynnelsen av 2000-tallet, etter kontinuerlig vekst gjennom 1990-tallet. Det ga støtet til en organisasjonsprosess som styrket både faglige og administrative prosesser og la grunnlag for omdanningen til en anerkjent fagskole. Lov om fagskoler kom i 2003. Ml gjennomgikk en omfattende strategiprosess og la planer for gjennomføringen av kravene i den nye fagskoleloven slik at alle studiene kunne bli 

NOKUT-godkjente fagskoleutdanninger. 2004 var et viktig strategisk år da skolen bestemte seg for å dele seg i to, med full tyngde på henholdsvis kreative og merkantile studier. I desember 2005 ga styret sin tilslutning til at Ml ble delt i to, med to nye navn: Norges Kreative Fagskole (NKF) og Norges Merkantile Fagskole (NMF). Rent økonomisk  var det en stor belastning å skifte navn, men nytt navn og faglig fokusering ga skolen relativt raskt et betydelig forbedret omdømme og ny vekst. lngolv Hageberg var skolens direktør fra 1999. 

Nye lokaler og nytt navn 

Skolenes ny lokaler fra sommeren 2005, midt i Oslo sentrum i tre historiske bygg. Til høyre vises en del av det store, vakre gårdsrommet i midtbygget, opprinnelig Den norske Creditbank oppført i 1860. 

En flytteprosess er en gyllen mulighet til å skape en ny identitet. Det var behov for å øke skolenes og medarbeidernes opplevelse av å tilhøre samme «familie». Beslutningen om å flytte fra høyskolesenteret på Bislett til spennende, ærverdige  lokaler midt i Oslo sentrum ble tatt i april 2004 og selve flyttingen skjedde sommeren 2005. Det inspirerte til valg av navnet Campus Kristiania, som stiftelsens nye markedsnavn. Stiftelsens juridiske navn ble endret til Campus Kristiania – Ernst G. Mortensens stiftelse. Det gamle markedsnavnet, NKS-Gruppen, hadde fungert dårlig som felles identitetsskaper og hadde ikke lenger samme tyngde i samfunnet som i NKS’ storhetstid. De nye skolene hadde vanskelig for å identifisere seg med NKS-navnet og NKS Fjernundervisning ville gjerne ha NKS-navnet for seg selv. Med ny ledelse var tiden moden for å gjenoppta arbeidet  med å finne synergier  og skape en felles, positiv bedriftskultur. Det nye navnet Campus Kristiania (CK) ble raskt lagt merke til i markedet,  men det tok lengre tid å akseptere CK-navnet internt i skolene som det nye fellesnavnet.

Campus Kristiania ble stiftelsens nye merkenavn. 

Samtidig var det en klar strategi at skolene skulle fortsette å ha sine egne merkenavn og utvikle egne posisjoner i markedet. Det var nødvendig ettersom skolene henvendte seg til ulike grupper av utdanningssøkende, både i alder og nivå. Fellesnavnet Campus Kristiania skulle bygges opp til å gi merverdi, både til virksomhetene og til gruppen som helhet, med en felles visjon om CK som en betydelig utdanningsinstitusjon og samfunnsaktør. 

Campus Kristiania og skolene – mot en sterkere markedsposisjon 

I januar 2005 startet arbeidet med å etablere nye overordnede mål og strategi for stiftelsen. Styrking av markedsposisjoner, både for de enkelte skolene og for stiftelsen, var et hovedtema. Solfrid Lind uttrykte det slik:

«Tiden er moden for å begynne en prosess der stiftelsens virksomheter arbeider sammen mot målet om en tydeligere markedsposisjon og et sterkere fellesskap, samt ønsket om å øke synergien mellom enhetene.» 

Det ble lagt en overordnet strategi for perioden 2005 – 2009. Både skolene og fellesavdelingene for IT og økonomi fulgte opp med egne strategier, handlingsplaner og strategiimplementering. Allerede tre år etter, i september 2008, var ambisjonene i strategiplanene fra 2005 langt på vei innfridd. Alle tre skolene hadde styrket sine markedsposisjoner og opplevd god vekst. Stiftelsen som helhet var styrket, både driftsmessig og økonomisk. 

 

I 2007 skiftet NKS Fjernundervisning navn til NKS Nettstudier. Overgangen fra brev til nett var så godt som fullført. 

NKS hadde skiftet «etternavn» til NKS Nettstudier i 2007. Det markerte med tydelighet at internett hadde blitt en naturlig arena for etter- og videreutdanning for skolens målgrupper, og at NKS hadde blitt en fullt utviklet nettskole etter ti års målrettet arbeid. Skolen var i klar vekst fra 2007 og hadde styrket sin posisjon som tilbyder av nettstudier på høyere nivå, i samarbeid med mange av landets høyskoler. En viktig milepæl var NOKUT-godkjenning av en nettbasert 3-årig Bachelor administrasjon og ledelse i samarbeid med stiftelsens egen høyskole, Markedshøyskolen. Det skjedde i 2008 og var en naturlig fortsettelse etter nærmere tjue års samarbeid om det toårige høgskolekandidatstudiet og andre kortere utdanninger. NKS kunne også tilby flere bachelormuligheter i samarbeid med bl.a. 

Høgskolen i Oslo. Sommeren 2009 fikk NKS også godkjenning som fagskole med tre nettbaserte fagskoleutdanninger i helsefag,  godkjent av NOKUT i 2006. Disse utdanningene fikk statlig finansiering fra 2009 og det ga mulighet for mange av landets kommuner og fylker til å samarbeide med NKS om kompetanseheving av medarbeidere på sine sykehjem og andre helseinstitusjoner. 

Gjennom innovativ satsing på markedsføring via internett kunne skolen markedsføre alle sine studietilbud og være synlig for utdanningssøkende gjennom hele året. Det var viktig for en skole som kan tilby studiestart hver dag, hele året. Den gamle papirbaserte NKS­ katalogen var borte. Skolens aller siste papirkatalog ble produsert for skoleåret 2007/08. I 2008 vedtok skolen å gjenoppta en aktiv satsing på bedriftsmarkedet, men reverserte denne satsingen i 2009. 

Dagny Blom ønsket å trekke seg som direktør og Erik Brandt overtok fra 1.1.2009. Han var allerede direktør for Norges Kreative Fagskole (NKF) fra oktober 2006 og ble dermed direktør for både NKF og NKS i 2009. 

På noen få år ble Norges Kreative Fagskole landets største private fagskole. 

I 2009 hadde Norges Kreative Fagskole hadde tatt en ledende posisjon i markedet for kreative studier og var landets  største private fagskole. Alle studiene var NOKUT­ godkjente,  mange nye studier  var lansert, og det hadde vært satset på faglige tilsettinger og pedagogisk utvikling. Den faglige ledelsen av skolen hadde blitt betydelig styrket gjennom etableringen av et studieledernivå, og skolen la vekt på å beholde sin praktiske, virksomhetsnære tilknytning til fagområdene. Det var stor aktivitet på avdelingene i Trondheim, Bergen og Stavanger, mens avdelingen i Kristiansand slet med å få nok studenter. Fagskoleloven hadde utvilsomt vært positiv for skolen og bidratt til å løfte skolen til anerkjennelse og aksept som en seriøs, privat skole. De fleste private fagskolene var samlet i Forum for fagskoler som drives i regi av Abelia. 

Norges Merkantile Fagskole ble nedlagt i 2008 etter at markedet for slike studier falt sammen. 

Erik Brandt overtok som direktør i NKF i oktober 2006 etter lngolv Hageberg og en kort mellomperiode med en konstituert leder, Tom-Atle Herland. 

Fra 2008 var Markedshøyskolen navnet på stiftelsens høyskole. TENK-verdiene var fortsatt i fokus. 

Markedshøyskolen var det nye navnet på stiftelsens høyskole fra 2008. Skolen hadde  satset på faglige tilsettinger, nye bachelorutdanninger og en betydelig øking av forskningsinnsatsen. Det hadde gitt en langt tydeligere  posisjon  som en nisjehøyskole innen markedsføring, reiseliv og innovasjon. Lista var blitt lagt høyt for rekruttering av de beste fagfolkene på feltet. Mange av skolens forelesere og forskere hadde bidratt til anerkjent forskning og økt renomme innen høyskolesystemet. Innføringen av kvalitetsreformen fra 2003 og ny høyskolelov i april 2005 gjorde akkreditering av høyskolen til det viktigste målet for høyskolen. Administrasjonen ble styrket for åta fatt på det store arbeidet med akkreditering. Kollegiet ble skolens øverste faglige organ, noe som også styrket skolens renomme innen høyskolesystemet. Skolens kvalitetssystem ble godkjent av NOKUT i 2007 og NOKUT-akkreditering som høyskole kom i 2009. Samme år ble høyskolen medlem av Universitets- og høgskolerådet (UHR) og var vertskap for The World Marketing Congress, en internasjonal forskerkonferanse. Målet om akkreditering var nådd, og et omfattende og intenst arbeid blant både administrativ og faglig stab hadde gitt skolen den nødvendige godkjenningen til å utvikle nye bachelorløp og starte arbeidet med å etablere mastergrader. 

Skolen hadde todelt ledelse fram til 2008. Bård Tronvoll var rektor fram til 2005. Da overtok Jon-Arild Johannessen, og ble avløst av Trond Blindheim i 2006. Fra 2008 var rektor skolens øverste leder alene. Solfrid Lind var skolens direktør i 2004, etterfulgt av Ulrika Herlofsen, Line Christoffersen og Aleksander Nicolic. 

Ny strategi fra 2010: mot nye mål 

På et allmøte i september 2008 la Lind fram planen for ny strategiprosess. Hun oppsummerte foregående strategi for perioden 2005 -2009 slik: ‘Vi har noen gjenstående punkter som må jobbes med, men har langt på vei innfridd ambisjonen i strategien.» Den videre strategiprosessen ble forsinket på grunn av sykdom, men ny strategi var klar fra januar 2010. Den tok utgangspunkt i status per 2009: Stiftelsen hadde en sunn økonomi; alle skolene hadde lønnsom drift. Sentrale rapporterings- og styringssystemer var lagt om og kraftig modernisert. Kritiske akkrediteringer og faglige godkjenninger var sikret. Tydelige skolemerker var etablert og alle skolene hadde økt sine markedsandeler. Skolene hadde styrket sin markedsposisjon og økt sitt omdømme. 

Den nye strategiplanen for 2010 til 2014 pekte framover mot en ytterligere styrket CK. Hver av skolene definerte klare mål for ledende posisjoner i hvert sitt marked. Stiftelsen, med navnet Campus Kristiania – Ernst G Mortensens Stiftelse, definerte sin rolle som aktiv forretningsutvikler, både i forhold til eksisterende og ny virksomhet. Allerede i 2009 ble stiftelsen utvidet med ny virksomhet.  Det lille selskapet Aktiv Læring ble kjøpt i begynnelsen av 2009. Selskapet retter seg mot NAV-markedet og fant raskt sin plass i CK­ systemet. I 2011 ble stiftelsen ytterligere utvidet med Norges Helsehøyskole, etter flere års satsing på helsesektoren. Begge disse nysatsingene ble organisert som aksjeselskaper. 

Stiftelsens logo ble endret i 2010, og skolene fikk hver sin farge. Stiftelsen ble utvidet med nye skoler i 2010 og 2011 slik logo-hierarkiet nederst viser. 

På noen få år hadde adm. dir. Lind innfridd styrets mandat å etablere sunn, lønnsom drift og gjenoppbygge stiftelsen som utdanningsinstitusjon og samfunnsaktør. Og i 2010 var utgangspunktet godt for å bygge videre mot mye mål. 

Artikkelen er skrevet av Dagny Blom. 


Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /var/www/0/157951/historie/wp-content/plugins/responsive-menu/v4.0.0/inc/helpers/custom-functions.php on line 218