Jubileer og jubileumsbøker

NKS har en lang tradisjon for å feire sine runde år, ofte med storslåtte markeringer. Både 50-års jubileet og 75-årsjubileet ble feiret i Universitetets aula i Oslo sentrum. Kong Olav V var stede ved 50-årsjubileet og hadde også takket ja til å komme ved det neste store jubileet, men ble dessverre syk. Til begge jubileene ble det utgitt omfattende jubileumsbøker.

Ved 100-årsjubileet er det viktigere enn noen gang å sørge for at disse fortellingene om NKS’ storhetstid blir tilgjengelig for ettertiden. Derfor er begge bøkene nå tilgjengelige i elektronisk form. Det er lagt vekt på å lage de elektroniske versjonene så like originalene som mulig, og vi skylder mediehuset 07 Media stor takk for pietetsfull digitalisering.

Tre jubileer 

50-års jubileet 1964 

Kong Olav V var til stede ved 50-årsfeiringen i Universitetets aula. Han ble ført inn på rød løper av adm. dir. Carl L. Mortensen. Det var gode grunner til å feire. Så mange som 80 000 aktive elever fulgte brevundervisningen i NKS i jubileumsåret. NKS hadde fått et nytt, helt moderne trykkeri i 1962 – NKS Trykkeri A/S – og i september 1964 flyttet NKS inn i et eget bygg i Industrigata 41.

Einar Boyesen ble engasjert til å skrive jubileumsboka, Norsk Korrespondanseskole giennom 50 årHan var pensjonert ekspedisjonssjef i Kirke- og undervisningsdepartementet og hadde også arbeidet i NKS i flere år under krigen. Innen embetsverket hadde han vært en brobygger mellom myndighetene og de private brevskolene. 

Kong Olav V ønskes velkommen på Aulatrappen av adm. dir. Carl L. Mortensen og dir. Einar Rørstad. 

75-årsjubileet 1989 

75-års jubileet ble også feiret i Universitetets aula med et omfattende program.  Gjennom 75 år hadde NKS vært landets største brevskole og i 1989 hadde skolen utviklet seg på en rekke områder til en multimedie kunnskapsbedrift med et bredt nedslagsfelt i norsk utdanning. Bedriften  NKS besto av tre  institusjoner: NKS Fjernundervisning, NKS Høgskole og NKS-Forlaget.

NKS fylte 75 år 4. oktober 1989. Begivenheten ble markert i Universitetets aula med, blant annet med overrekkelse av NKS Utdanningspris til SV-politikeren Hanna Kvannmo. Hun var en av de mange som hadde skaffet seg artium via NKS. Til høyre: Ingeborg Bø, som takker adm. dir. Erling Ljoså for hans tale og vyer for fremtiden. 

I 1987 fikk Bedriftshistorisk Senter ved Bedriftsøkonomisk Institutt i oppgave å beskrive NKS og fjernundervisningen i Norge 1914-1989. Jubileumsboka fikk navnet NKS En bedrift i norsk skole og viste blant annet hvordan NKS og brevskolene løste utdanningsoppgaver som den offentlige skolen ikke tok seg av. Rolv Petter Amdam og Ove Bjarnar var bokas forfattere. 

90-års jubileet 2004 

90-årsjubileet ble som vanlig feiret både med en konferanse og stor fest. I de 15 årene siden det forrige store jubileet hadde NKS-stiftelsen gjennomgått store organisasjonsmessige forandringer: NKS-Gruppen var etablert. Campus Kristiania var i støpeskjeen med ny administrerende direktør, Solfrid Lind. Representanter fra Stortingets utdanningskomite deltok i en paneldebatt om NKS’ og privatskolers plass i utdanningsnorge. 

Bilder fra 90-årsjubileet. Øverst til venstre: fru Østlyngen, Jon Ivarson, Aaleiv Nedberg, Carl L. Mortensen, Mette Havrevold. Øverst til høyre: Solfrid Lind ønsker velkommen! Nederst til høyre: Paneldebatt med representanter fra Stortingets utdanningskomite: Rolf Reikvam (SV), Trine Skei Grande (V), Arne Lyngstad (KrF), Søren Fr. Vaie (H). 

Forfatter Rolf Petter Amdams foredrag om NKS’ historie 

Forfatter Rolv Petter Amdam ble invitert til å holde et foredrag om boka fra 75-års jubileet ved skolens 90-års jubileum i 2004. Han innledet foredraget sitt slik: 

«For meg er jubileet ei anledning til å reflektere tilbake på NKS’ historie, ei historie som eg saman med kollega Ove Bjarnar hadde høve til å gå djupare inn på då vi skreiv NKS’ historie til 75 års jubileet i 1989. La meg derfor som ein første refleksjon få starte dette innlegget med ei personleg bekjenning. Arbeidet med å skrive NKS si historie var for meg eit av dei mest spennende og lærerike prosjekta eg nokon gong har vore med på. Og med lærerikt meiner eg her det å lære noko verkeleg nytt – det å oppleve at tidlegare forestillingar har blitt snudd opp ned under prosessen.»

Gratulasjonsbrev fra Rolv Petter Amdam