NKS Forlaget 1971-2002

NKS Forlaget ble etablert i 1971 og var del av Norsk Korrespondanseskole. De første årene var preget av samarbeid med brevskolen. Men forlaget utviklet tidlig sin stilling også som skolebokforlag, uavhengig av samarbeidet med brevskolen. I 1990 regnet forlaget seg som det femte største lærebokforlaget i Norge og gjennom 90-tallet styrket NKS Forlaget stadig sin stilling som et betydelig skolebokforlag.

NKS Fjernundervisning og NKS Forlaget fortsatte å utnytte hverandres kompetanse i mange sammenhenger, men forlaget utviklet seg i hovedsak som et selvstendig forlag uten vesentlige bindinger til NKS-Gruppens skolevirksomhet. Derfor kunne forlaget selges da stiftelsen trengte kapital ved begynnelsen av det nye århundret.

Frank Haakerud var forlagssjef da forlaget ble startet i 1971. Hallstein Laupsa etterfulgte Haakerud som forlagssjef i 1987.

Utviklingen av et selvstendig skolebokforlag

Fra brevkurs til forlagsbøk 

I utgangspunktet var den bærende forretningsideen å videreutvikle deler av fjernundervisningsmateriellet til selvstendige titler for salg og distribusjon gjennom bokhandlere. I de første årene var samarbeidet mellom skole og forlag svært viktig og etableringen fikk stor betydning for utviklingen av læremidler i brevskolen. 

Parallelt med at forlaget startet, ble det opprettet en felles redaksjonsavdeling for skole og forlag. Det betød en mer profesjonell tilrettelegging av utvikling, produksjon og distribusjon også for kursmateriellet i brevskolen. Gjennom 70- og 80-tallet ble mye fjernundervisningsmateriell videreutviklet til forlagsbøker. Forlagets aller første utgivelse var Harald Ajers Skatterett, en bok som var basert på brevkurset  med samme navn. Faglitteraturen til NKS-studiene Bedriftslederskolen og det to-årige høyskolestudiet i økonomisk/administrative fag i samarbeid med Rogaland distriktshøgskole ble attraktive forlagsbøker. En annen tidlig utgivelse var Magne Anderbergs «Hva skal jeg bli?» – med basis i en NKS-tradisjon helt fra 1932, da Martin Grans brosjyre: «Veiledning i valg av livsstilling» kom for første gang.

Bilde over: Forlagssjef Frank Haakerud på forlagets første pressekonferanse i 1972. Boka Euro/ex ble her presentert midt i den heftige EF-debatten.

På midten av 70-tallet ble engelskverket Start lansert. Det var det første i en  serie fremmedspråklige flermedieprosjekter  for voksenopplæring i samarbeid  med NRK, NKS Fjernundervisning, Folkets Brevskole og Samnemnda for studiearbeid. På 80-tallet kom bl. a. Par lei, Take It Easy, Par Favor og på 90- tallet Este Pafs, Buongiorno Italia! og Pique-Nique. 

Flermedieprosjektene var ikke bare hver for seg forlagssuksesser, men innebar også utviRlingav en spesialisert forlagskompetanse i utviklingen av flermedieprosjekter. 

Dette brakte NKS Forlaget i nært samarbeid med den svenske Utbildningsradion og den finske Yleisradio. Det var en naturlig forlengelse av denne strategien at forlaget i inngikk distribusjonsavtaler med BBC Worldwide Publishing (GB) i 1994 og Vektor Multimedia (GB) i 1996, fortsatt med fokus på språkopplæring.

Forlaget gikk også nye veier i samarbeid med offentlige myndigheter når det gjaldt tidlig dataopplæring (EDB og samfunnet, 1972, og flere oppfølgere, bl.a. Databehandling, systemarbeid og miljø), offentlig språkbruk (Norsk i embets medfør, 1977, og flere senere utgivelser), og ernæringsspørsmål (bl.a. Hverdagsmat, 1981). De fleste av disse utgivelsene ble kombinert med brevkurs. 

Et selvstendig skolebokforlag

Men allerede et par år etter etableringen i 1971 satset forlaget på å utvikle sin stilling som skolebokforlag, uavhengig av samarbeidet med brevskolen. Forlaget engasjerte seg sterkt i utviklingen av læremidler i forbindelse med den første Mønsterplanen for grunnskolen.

Den største satsingen var Min matematikk for ungdomstrinnet. Min matematikk var en lisensutgivelse fra Liber, et svensk forlag med utspring i brevskolen Hermods i Malme, som NKS samarbeidet  mye med. Utgivelsen  skjedde i samspill med forlaget Tanum-Norli som sto for det samme verket på barnetrinnet. Begge ble markedsledere på hvert sitt nivå. 

Rundt 1990 var det tre sentrale læreverk for grunnskolens ungdomstrinn som dominerte salget: Min matematikk, Forsøk og Fakta og People and Places. Alle var utgitt i samsvar med den nye mønsterplanen M-87 og alle var markedsledere hver på sine fagområder, matematikk, naturfag og engelsk. Minst like viktig var utviklingen avPluss – matematikk for barnetrinnet, som nå var igangsatt. Dette verket ble seinere en bærebjelke for forlaget. 

Samtidig som forlaget lyktes å etablere seg som selvstendig skolebokforlag, ble også samarbeidet med NKS 

Fjernundervisning på voksenopplæringsfeltet utviklet videre. Ett eksempel på dette er flermedieprosjektet Hverdagsjushvor NKS Forlaget og NKS Fjernundervisning i 1989 etablerte et nytt, kompetansegivende studietilbud om juridiske emner i samarbeid med Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, NRK og Folkeuniversitetet. NRK sendte fjernsynsserien om Dynastiet Grandahl der problemer innen arveoppgjør, skilsmisser og trygdespørsmål ble tatt opp. NKS Fjernundervisning laget brevkurs og NKS Forlaget produserte lærebøkene. Dette ble starten på forlagets nye produktlinje innen juridiske fag. 

Egenutvikling og skolereformer på 90-tallet: Reform 94 og L-97 

Typisk for mange av forlagets utgivelser på 70- og 80-tallet var at utviklingen skjedde som lisenssamarbeid med utenlandske forlag, på læremiddelområdet især med svenske læremiddelforlag som Liber Låromedel i Malmø og Almqwist & Wiksell i Stockholm. Dette samarbeidet tilførte viktig grunnkompetanse og bidro til å profilere forlaget som et seriøst skolebokforlag. På 90-tallet iverksatte forlaget en betydningsfull egenutvikling av læremidler. Ikke minst skjedde dette i forbindelse med de store læreplanreformene, Reform 94 for den videregående skolen og L-97 for grunnskolen.

Særlig to læreverk ble stående som eksponenter for forlagets egen utviklingskompetanse: Mega – matematikk for ungdomstrinnet og Liv og helse – helse- og sosialfag for den videregående skolen. 

Utviklingen av Mega startet allerede i 1989. Det var et svært ressurskrevende prosjekt med Jan Erik Gulbrandsen og Arve Melhus som hovedforfattere. I utviklingsarbeidet inngikk bla. omfattende utprøving av manuskomponenter i utvalgte skoleklasser. Første ordinære utgave ble lansert i 1994, og ny, revidert utgave kom i forbindelse med grunnskolereformen L-97. Verket ble raskt en vinner med markedsandel godt over 50 %.

Liv og helse ble utviklet i samarbeid med forfatterne Else Kari Bjerva og Reidunn Haugen. Verket fikk stort gjennomslag i markedet og ble etter hvert fulgt opp med verkene Omsorg som arbeid og Bill.mrk. 0-18 i forbindelse med Reform 94. Denne satsingen i helse- og sosialfag betydde at NKS Forlaget ble regnet som en seriøs aktør også i den videregående skolen. NKS Fjernundervisning tok også verkene i bruk i sin undervisning. 

Young People med Clara Amland som hovedforfatter var forlagets svar på endringen av læreplanen i engelsk for grunnskolen. Endringen kom midt mellom M-87 og L-97. Bare to forlag vågde å satse på nye lærebøker, Cappelen og NKS Forlaget. Resultatet ble at de to forlagene delte markedet mellom seg. Young People ble i hovedsak utviklet i samarbeid med det finske forlaget WSOY. Men Young People 1-2 var egenutviklet, og forfatter Clara Amland ble nominert til Brageprisen i klassen for lærebøker i 1993. 

I likhet med situasjonen for de fleste skolebokforlag var NKS Forlagets økonomi hardt presset i forkant av reformen. Mange oppfattet det derfor som nokså dristig at NKS Forlaget satset sterkt på revidert utgivelse av fem grunnskoleverk: Pluss – matematikk for barnetrinnet, Mega – matematikk for ungdomstrinnet, Young People – engelsk for barnetrinnet, New People, New Places – engelsk for ungdomstrinnet og Forsøk og Fakta – naturfag for ungdomstrinnet. 

Den mest krevende satsingen var utvilsomt revisjonen av Pluss – matematikk for barnetrinnet, med Marianne Haanæs som primus motor og norsk hovedforfatter. I løpet av tre år ble det produsert nærmere hundre læremiddelkomponenter for å dekke behovet fra 1. til 7. klassetrinn. Ved lanseringen i 1997 ble forlaget til overmål møtt av et konkurranseknep av verste slag. De fire hovedkonkurrentene Aschehoug, Cappelen, Gyldendal og Samlaget besluttet «i sin godhet» å gi bort lærebøker gratis for hele 1. klasse. NKS Forlaget sto igjen som det eneste forlag som solgte lærebøker. Men etter to år var det like klart at forlaget sto igjen som vinner, og Pluss ble en solid markedsleder. I flere år utgjorde salget av Pluss alene ca. halvparten av forlagets  samlede omsetning, og bidraget til forlagets resultat og lønnsomhet var formidabel. 

Samlet sett ble satsingen en formidabel suksess som gav forlaget en meget god inntjening. Forlagets omsetning var nesten tredoblet i løpet av 3 år og det økonomiske bidraget til stiftelsen var solid. Bare verket Young People svarte ikke helt til forventningene, selv om også dette verket tjente inn langt mer enn det som ble investert. Da det ble satt sluttstrek for grunnskolereformen i 1999, sto NKS Forlaget som det fjerde største grunnskoleforlaget med en markedsandel på godt over 11 %.

Høyere utdanning

Da grunnskolesatsingen viste seg å slå til, ble det også startet et mer målbevisst arbeid for å styrke forlagets utgivelser for høyere utdanning. Det ble særlig satset på lærebøker for førskolelærerutdanningen, og titler som To eller flere, I fokus og Den skallete heksen utgjorde grunnstammen i et solid og bredt utgivelsesprogram. Denne satsingen hadde bakgrunn i Fjernundervisningens samarbeid med Telemark Lærerhøgskole om flere store kurs innen førskoleutdanning. 

Utgivelser for høyere utdanning var ikke uten tradisjon i NKS Forlaget. Alt fra tidlig på 80- tallet tok forlaget ansvar for Henry Valens Valg og politikk. Denne utgivelsen ble etter hvert fulgt opp av en rekke publikasjoner innen valgforskning, i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning og med Henry Valen og Bernt Aardal som sentrale forfattere. Forlaget sto også som utgiver av en lang rekke utgaver av Morten Emil Bergs Ledelse – en utfordring, som var en bestselger i ledelsesfag blant annet ved Bl og NKS Fjernundervisnings egen Bedriftslederskole. 

Samarbeidet med NKS Fjernundervisning om flermedieprosjektet Hverdagsjus ble starten på forlagets utgivelsesprogram innen jus. Den mest profilerte tittelen i denne sammenheng viste seg å bli Henning Jakhellns Oversikt over arbeidsretten. Dette gav støtet til et omfattende samarbeid med Jakhelln om å utvikle et nettbasert kommentarverk  i arbeidsrett. Verket som bærer tittelen arbeidsrett.no ble først publisert etter at NKS Forlaget var overtatt av N.W. Damm & Søn. 

NKS Forlaget har også gjennom alle år hatt en sterk stilling innen lærebøker og fagbøker for maritime fag. Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) og Sjøfartsdirektoratet var gjennom en årrekke samarbeidspartnere for de viktigste av disse prosjektene med Veien til båtførerprøven som selve flaggskipet. 

Exit NKS Forlaget 

Allerede på slutten av 80-tallet drøftet stiftelsens styre muligheten å etablere forlaget som et selvstendig aksjeselskap. Hensikten var bl. a. å åpne for tilgang på ekstern kapital som ville trenges for å finansiere større utviklingsprosjekter i forbindelse med de kommende skolereformene. Tanken ble etter hvert awist, men ble med jevne mellomrom likevel drøftet i stiftelsens ledelse og styre. 

Våren 2001 kunne forlaget feire sitt 30-årsjubileum. De økonomiske utsiktene for NKS­ Gruppen var på denne tiden nokså dystre. Det var imidlertid ingen krisestemning i forlaget, som over tid hadde utviklet en solid økonomisk basis. Men bl. a. for å sikre videre drift av fjernundervisning som stiftelsens kjernevirksomhet, var ett aktuelt alternativ å selge NKS Forlaget. Det ble derfor igjen lagt konkrete planer for å etablere forlaget som aksjeselskap. Symptomatisk nok ble deler av 30-årsjubileet feiret under vignetten «noen som passer for oss?» – en klar invitt til mulige eksterne interessenter. Restruktureringen av NKS Gruppen gikk med  raske  skritt utover høsten 2001, og det ble tidlig klart at den beste løsningen  både for stiftelsen og forlaget ville være om nye eiere overtok. NKS Forlaget ble lagt ut for salg i desember 2001 – primært i form av en virksomhetsoverdragelse for å sikre arbeidsplassene og de ansattes rettigheter. Salgsprospektet ble lagt ut i hele Norden og i England. Prosessen endte lykkelig med at N.W. Damm & Søn overtok forlaget i form av virksomhetsoverdragelse i mars 2002. Alle ansatte ble tilbudt stillinger i Damm Undervisning, og N.W. Damm & Søn overtok retten til forlagsnavnet for en periode på 5 år. 

Salget av forlaget var en god løsning både for forlaget og for stiftelsen. 
N. W. Damm & Søn overtok et stolt, mellomstort undervisningsforlag med lederposisjon i flere sentrale fag i grunnskolen og innen voksenopplæring. Det hadde også fått et solid fotfeste innen videregående opplæring og høyere utdanning. 

Artikkelen er skrevet av Hallstein Laupsa.