MI – en ny skole i stiftelsen

Etter en vellykket grunderfase som en privateid skole, så MIs eiere fordelen ved å bli en del av en større utdanningsstiftelse. Stiftelsen på sin side ville ha flere ben å stå på for å opprettholde sin posisjon som en stor, norsk utdanningsaktør. Det var tydelig tilbakegang i det tradisjonelle brevkursmarkedet og man så potensialet i å utvide med en skole i sterk vekst. Dessuten kunne Ml tilføre undervisning for unge mennesker i klasserom i tillegg til den eksisterende fjernundervisningen.

I løpet av tiåret 1993-2003 la Ml et solid grunnlag for det som noen få etter ble Norges Kreative Fagskole (NKF). 

Ml – fra gründerbedrift til fagskole 1993-2003 

MI i 1993

I oktober 1993 ble Merkantilt Institutt Norges AS (Ml) innlemmet som et datterselskap  i NKS – Ernst G Mortensens stiftelse, og gikk fra å være en liten, privat skole til å bli en del av en stor, ideell stiftelse. I forbindelse med overtakelsen av Ml ble NKS-Gruppen det nye «markedsnavnet» på stiftelsen. 

Ml som ble opprettet i 1987, var nå ferdig med etablererfasen, og ifølge en av skolens grundere og daværende administrerende direktør Per Omar Johnsen, var det et riktig tidspunkt å bli en del av en mer etablert enhet. Likviditetsmessig ga det trygghet å være del av en større utdanningsgruppe. 

På overtakelsestidspunktet hadde Ml hovedkontor i Oslo, samt tre avdelingskontor på Andenes (fra 1991), i Trondheim (1992) og i Bergen (1993), i tillegg var Ml eier av Kristiania Bok og Papir AS, Scheidegger-Forlaget AS, S-instituttet AS, samt hadde en 60 % eierandel i IHM Business School. 

Studieporteføljen bestod av modulbaserte studier fra et halvt til to års varighet, med en stor spennvidde fra grafisk design til reiseliv og andre merkantile studier. I løpet av 1993 ble det også igangsatt skreddersydde AMO-kurs for Arbeidsformidlingen (NAV). 

Skole i sterk vekst

En viktig suksessfaktor var «grønt nummer» som ble etablert i  1993  via Andøy Telemarketing , MIs salgsavdeling. (I 1995 ble det en sammenslåing av Ml Nord-Norge og Andøy Telemarketing. Det nye navnetble Mediekompetanse).

Kombinasjonen av gule annonser og grønt nummer var vellykket, og skolen satset på høy grad av service og tilgjengelighet i salgs-log studieveiledningsfasen. En vedvarende høy arbeidsledighet ga økende behov for omskolering og videreutdanning. Dette i kombinasjon med skolens evne til å tilby utdanninger som lå i forkant av kommende behov i arbeidsmarkedet, bidro til at Ml økte omsetningen med 30 %, fra 24 millioner i 1993 – til 32 millioner i 1994. Og da skolen feiret 10-årsjubileum i 1997, hadde omsetningen økt til 53 millioner. Et tydelig tegn på en vellykket jubilant!

Kristian Adolfsen og Per Omar Johnsen feirer omsetningen på 53 millioner ved 10-års jubileet i 1997. 11998 økte omsetningen til hele 75 millioner. 

Flaggskipene i studieporteføljen var reiseliv, advokatsekretær, grafisk design og ikke minst 1. avdeling jus. Universitets jusstudium hadde ventelister, og det var en større etterspørsel enn det universitetet kunne tilby. Ml ansatte juridiske forelesere på timesbasis og tilbydde 

1. avdeling jus med forelesninger og lesesal på skolen. Deretter meldte studentene seg opp til eksamen ved Universitetet i Oslo. Skolen ga sågar en garanti om at studenter som fulgte alle forelesninger og leverte oppgaver, skulle få studieavgiften tilbake dersom de ikke stod på eksamen. Studentenes eksamensresultater var over all forventning. Dette er et eksempel på skolens evne til å se behov i markedet, og raskt snu seg om for å levere det som etterspørres.

Ifølge lngolv Hageberg, som var skolens rektor i perioden 1994-1999 og deretter direktør fra 1999-2005, hadde Per Omar Johnsen en utrolig teft for å se kommende utdanningstrender og behov for arbeidskraft. Kombinert med kreativitet og stor gjennomføringsvilje, bidro det i stor grad til at Ml gang på gang traff i utdanningsmarkedet. 

Samarbeid 

Skolen etablerte et samarbeid med franchisetaker Rogaland Privatskole i 1994, og kunne dermed også tilby sine utdanninger via Ml Stavanger. Aret etter kom det franchisetakere i Tromsø, Arendal og Tønsberg (Folkeuniversitetet). 11996 ble også Ml Drammen etablert etter inngått samarbeid med Folkeuniversitetet der. Folkeuniversitet ble en nær samarbeidspartner, som i tillegg til sin egen studieportefølje også kunne tilby noen av Mis mest etterspurte utdanninger. 

Innen reiseliv etablerte skolen et tett samarbeid med Inter-Nor Hotels og DNR (Den Norske Reisebransjeforening), samt andre sentrale aktører i bransjen. 

Samlokalisering

1995 ble det vedtatt en samlokalisering for alle skolene i stiftelsen på Bislett Høyskolesenter, og Ml flyttet fra lokalene de hadde hatt i Kristian Augusts gate. 78, siden 1990.

Markedsmessig

Ml har hele tiden hatt sterk fokus på markedsføring og viktigheten av et markedsbudsjett som gir handlefrihet. Per Omar Johnsen forteller selv at han fra skolens spede start brukte markedsføringspenger «som om han var greven av Monte Christo». 

I tillegg til etablering av grønt nummer og egen salgs- og serviceavdeling på Andøya, lanseres flere vellykkede kampanjer internt. Skolens studenter fikk rabatt ved valg av påbyggingsmoduler, og gjennom «verv en venn-kampanjer». Dette førte til en betydelig økning i antall gjenkjøp. 

Studieutvikling – tilpasning i fagskolevern

Skolen så etter hvert behovet for lengre utdanningsløp. 11996 satset skolen fremdeles på utvikling av kortere kurs, men lanserte også ettårige utdanninger. Skolens årlige spørreundersøkelser som sendes alle avgangsstudenter noen måneder etter eksamen, viser at et stort antall studenter går ut i jobb eller starter som frilansere. Men Ml ønsker også å gi et tilbud til studenter som vil studere videre, og jobber målbevisst med å etablere samarbeid med skoler i utandet slik at skolens studenter får godkjent hele, eller deler av utdanningen – og kan innpasse den i en bachelorgrad.

Som et ledd i dette etableres MIKS, Mis Karrieresenter i 1997. I begynnelsen ivaretar 

MIKS skolens samarbeidsavtaler og det praktiske rundt søknads- og visumprosess. Etter hvert etableres et samarbeid med Go Study. Det ble i første rekke satset på universitet og høyskoler i Storbritannia. Darlington, Southampton, Kent Institute of Art and Design, Bournemouth University og Ravensbourne College of Design and Communication, var skolens første samarbeidspartnere. I 2003 ble Ml deleier i to selskaper som er agenter for utenlandske universitet, IGS med base i Lund/Sverige og Studier i utlandet, med base i Oslo. Samarbeidsavtaler videreføres gjennom disse. 

Besøk hos Kent lnstitue of Art Design i 1997. Fra venstre Laila Olsen, Ingolf Hageberg, en representant fra vertskapet og Per Omar Johnsen. 

Nedgang og konsolidering

Tusenårsskiftet markerer også en endring i samfunnsøkonomien, og konkurransen fra høyskolesystemer er sterkt økende. Fra 2001 til 2002 redu5ere5 omsetningen fra 116 til ca. 103 millioner. I 2002 reduseres staben betydelig og avdelinger legges ned på mindre steder, blant annet opphørte Mediekompetanse på Andøya. Skolens kreative avdeling i Sporveisgata opphører som egen avdeling og utdanningene flyttes tilbake igjen til Bislett. Ml Stavanger flytter til nye og rimeligere lokaler, og markedsfunksjonen styrkes. 

Ifølge lngolv Hageberg, som var direktør i perioden 1999-2005, var utfordringen at Ml  var en administrativt styrt skole, som hadde spredt seg ut på for mange fagområder. Svaret var å styrke det faglige samtidig som volumet på antall studier ble tatt ned. Fra 1999 startet en viktig fase med å få ansatt dyktige fagfolk som hovedlærere og studieledere. Fremdeles er et av skolens fremste fortrinn en praktisk forankring av utdanningene, så det er viktig at lærerne er forankret i den kreative industrien. Ml ser en økende etterspørsel  etter merkantile fagområder, noe som resulterer i en bredere satsning mot Aetat, og eierskap i Reaktorskolen i 2003. 

Skolen etablerte et samarbeid med franchisetaker Rogaland Privatskole i 1994, og kunne dermed også tilby sine utdanninger via Ml Stavanger. Aret etter kom det franchisetakere i Tromsø, Arendal og Tønsberg (Folkeuniversitetet). I 1996 ble også Ml Drammen etablert etter inngått samarbeid med Folkeuniversitetet der. Folkeuniversitet ble en nær samarbeidspartner, som i tillegg til sin egen studieportefølje også kunne tilby noen av Mis mest etterspurte utdanninger. 

Innen reiseliv etablerte skolen et tett samarbeid med Inter-Nor Hotels og DNR (Den Norske Reisebransjeforening), samt andre sentrale aktører i bransjen. 

Ved periodens utløp i 2003 er skolens omsetning på 96 millioner, en nedgang på 6 %. Dette er et forventet nivå i tiden fremover. Markedet for kortere yrkesrettede kurs er i nedgang, og produktutviklingen står litt stille i påvente av ny lov. Fremdeles er fagområdene grafisk design, interiør, reklame og journalistikk mest etterspurt, og i 2003 utvides flere utdanninger til å bli toårige. Alle skolens utdanninger er nå godkjente i Lånekassen. 

Siste året av perioden preges av fokus på kjernevirksomhet, drift i de store byene samt oppgradering av eksisterende utdanninger. En tilpasning til den nye fagskoleloven er i full gang. 

(Les mer om MIs videre utvikling fra 2004.) 

Artikkelen er skrevet av Marit Gaare Laache.