Markedshøyskolen – akkreditert høyskole

I 2009 ble Markedshøyskolen en akkreditert høyskole og skolen var i sterk vekst. Høyskolevirksomheten i stiftelsen hadde nådd et svært langsiktig mål om å bli en anerkjent og ettertraktet høyskole. Allerede i 1986 ble stiftelsens første høyskole etablert. Gjennom 90-tallet blehøyskolevirksomheten styrket gjennom oppkjøp og omorganiseringer og i 1999 hadde stiftelsen to høyskoler: OMH Business School (OMH) og Norsk Reiselivshøyskole (NRH).

Helt fram til 2008 levde de to høyskolene OMH og NRH side om side, ofte betegnet med fellesnavnet NKS Høyskolene. Fra 2008 slås de to høyskolene sammen til en: Markedshøyskolen.

I 2010 innlemmes Akupunkturhøyskolen i stiftelsen, og i 2011 Nordisk Akademi for Osteopati. Disse to institusjonene blir slått sammen under navnet Norges Helsehøyskole. I 2012 blir hele stiftelsen godkjent som høyskole:Høyskolen Campus Kristiania – Ernst G. Mortensens stiftelse. 

Markedshøyskolen posisjonerer seg 

Markedshøyskolen blir til

Da Solfrid Lind tiltrådte som administrerende direktør for stiftelsen i 2004, så hun store muligheter i å videreutvikle stiftelsens høyskolevirksomhet, OMH Business School (OMH) og Norsk Reiselivshøyskole (NRH). Lind hadde blant annet vært rektor for Norges Markedshøyskole (NMH). Da NMH ble innlemmet i Bl (2003), forsvant mer eller mindre denne institusjonen og det åpnet muligheten for Linds ambisjon om å utvikle OMH til den nye markedshøyskolen. Den første tilnærming mot dette målet var å endre navnet OMH Business School til Oslo Markedshøyskole (fortsatt OMH) allerede i 2004. (Les mer om Høyskolen i NKS-Gruppen). 

Trond Blindheim fikk en betydningsfull og viktig rolle i å bygge om høyskolene OMH og NRH til Markedshøyskolen. Han ble inspirert av stiftelsens ambisjon om å etablere en ny, ledende markedshøyskole. Etter to år som dosent og prorektor ble han rektor for høyskolene i april 2006. Da hadde han fått trygghet og troen på at det ville være mulig å utvikle «en skikkelig høyskole med høye ambisjoner». 

Den viktigste oppgaven stiftelsen hadde fra 2005, var å få Oslo Markedshøyskole og Norsk Reiselivshøyskole akkreditert som høyskole, slik at institusjonen ble selvakkrediterende. 

Dette arbeidet satte kontinuerlig fokus på å øke det faglige nivået og kvaliteten i hele høyskolesatsningen til stiftelsen. Før søknad om akkreditering kunne sendes til Norsk organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), måtte høyskolen arbeide målrettet med å videreutvikle og godkjenne nye studier, samt økt fokus på faglig kvalitet. Fagstaben skulle styrkes og forskningsaktivitetene skulle få høyere prioritet. 

Fellesmiddag på strategisamling i Sestri Levante i 2009. Samlingen ble en milepæl for den videre utviklingen av OMH og NRH mot en høyskole, Markedshøyskolen. Felles studiemodell for samtlige bachelorløp var en av de viktige beslutningene. 

Første del av dette arbeidet var utviklingen av et kvalitetssikringssystem for høyskolen. Dette var en positiv og stimulerende arbeidsprosess og den skapte en sterk identitet blant medarbeiderne i høyskolen. Arbeidet resulterte i et kvalitetssikringssystem som ble godkjent av NOKUT 3. mai 2007. Det var minst ett år raskere enn hva rektor Blindheim hadde trodd mulig. En kritisk milepæl for høyskolen var nådd. Neste oppgave var så å bli en akkreditert høyskole. Det krevde videreutvikling på flere fronter. 

Da OMH og NRH flyttet til Kvadraturen i 2005 sammen med de andre skolene i stiftelsen, ble muligheten for vekst og utvikling av høyskoledriften styrket. Høyskolens vekstambisjoner var klare og den nye skolen midt i Oslo sentrum kunne huse langt flere studenter. En omfattende revisjon av alle studietilbudene (2004) var bedre tilpasset både vekstambisjonene og etterspørselen i markedet. Studenttallet vokste raskt. Den faglige staben vokste også. Det var viktig å legge lista høyt i det faglige rekrutteringsarbeidet; rektor ville ha folk som var «outstanding» innen sine områder, både som undervisere og forskere. Det ble satt nye, høye mål for forskningsaktiviteten, med flere publiseringer og bredere formidling, til både akademia og allmennheten. 

Høyskolen styrket også sitt arbeid med studentvelferd og studentutvikling. I 2006 inngikk NRH og OMH en rekke avtaler om studentutveksling med utenlandske institusjoner. 

Høyskolestudentene ble innlemmet i Studentsamskipnaden i Oslo, og studentene ble sikret et godt velferdstilbud. Videre ble det jobbet systematisk med å øke studenttilfredsheten i høyskolen ved at studentevalueringer settes i system.

Den 26. oktober 2009 når stiftelsen sitt endelige mål som akkreditert høyskole. NOKUT godkjenner høyskolevirksomheten til Campus Kristiania – Ernst G. Mortensen stiftelse. Samme år blir stiftelsen også medlem av Universitets- og høgskolerådet. 

Sakkyndig komite på besøk i 3. og 4. juni 2008 i forbindelse med institusjonsakkrediteringen av Markedshøyskolen. Fra venstre: professor Rolf A. Lundin, lnternationella Handelshogskolan i Jonkoping, Student Karin- Elin Berg, Høgskolen i Oslo, Rektor Kristin Ørmen Johnsen, Høgskolen i Buske rud, Professor Kjell Grønhaug, Norges Handelshøgskole (komiteens leder) og adm. dir. Ame Skauge, Finansnæringens hovedorganisasjon.

Markedshøyskolen – en modig nykomling

Norsk Reiselivshøyskole og Oslo Markedshøyskole var to høyskoler som i realiteten var en. De to høyskolene hadde felles faglig stab, felles markedsavdeling, felles administrasjon, felles styre, felles høyskole direktør, felles rektor og felles administrerende direktør. I 2007 vedtar stiftelsens styre at de to høyskolene slår seg sammen til en institusjon. Markedshøyskolen lanseres fra 2008.

NKF – en ledene fagskole

Akkrediteringsarbeidet hjalp Markedshøyskolen til å holde kontinuerlig fokus på faglig nivå og kvalitetssikring for å bidra til å øke høyskolens ømdømme. Studentene strømmet til høyskolen. Samtidig ble fagstaben utvidet med flere toneangivende forskere med sterk stemme i offentligheten. I 2009 arrangerte høyskolen en internasjonal forskerkonferanse i Oslo med Markedshøyskolen som vertskap. «The World Marketing Congress (WMC)».

Markedshøyskolen har aktive forskere og legger stor vekt på publisering som en av flere formidlingsformer. Markedshøyskolen kjennetegnes ved å ha representanter for flere perspektiver på markedet i fagstaben, samt god takhøyde for ulike forskningstradisjoner. Professor Goran Svensson er forskningsleder og leder av forskningsutvalget.

Rektor for Markedshøyskolen, Trond Blindheim, er en visjonær og fargerik rektor. Trond mener at suksesskriteriet for å lykkes med Markedshøyskolen er å skaffe seg fagkrefter som er uredde og som utfolder seg i auditoriene og på seminarer, slik de selv ønsker. Han rekrutterer akademikere  i følge det han kaller trippelkompetanse. For det første må de være flinke forskere og pedagoger siden dette er hovedoppgaven. For det andre må de være glade i å eksponere sine faglige og verbale talenter i mediene og som foredragsholdere. For det tredje burde de helst også være sterke meningsbærere på sitt fagområde, og våge å utfordre fagkonservative kolleger. Han legger også til en fjerde faktor: De må våge å si sin mening om høyskolen og om han selv, selv om han ikke har spurt dem.  

Bakgrunn for utviklingen 

I 2004 hadde både NRH og OMH fått statsstøtte, men de var fortsatt små og hadde ikke oppnådd ønsket vekst.  Veksten kom som et resultat av stiftelsens  egen faglige kompetanse og markedsforståelse, men også som et resultat av andre, eksterne faktorer. For det første innførte myndighetene Kvalitetsreformen i 2003. Reformen la opp til større ansvar og frihet for utdanningsinstitusjonene. Institusjonene, både private og offentlige, fikk blant annet større fullmakt til selv å bestemme den interne organiseringen av institusjonen på alle nivåer. Institusjonen kunne organisere studieprogrammer, opprette fag og awikle gamle alt etter studenttilstrømningen og samfunnets behov. 

For det andre var den nye høyskoleloven av 1. april 2005 spesielt viktig for private høyskoler. Den slo fast at private høyskoler er en integrert og likeverdig del av det norske utdanningssystemet og la til rette for en likebehandling av statlige og private institusjoner. I OMH/NRH ble høyskolelovens intensjoner og krav iverksatt ved opprettelse av læringsmiljøutvalg, klagenemd, kollegium, undervisningsutvalg og studentunion. 

For det tredje viste undersøkelser fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) at samfunnet vil etterspørre flere personer med høyere utdanning, særlig innen de fagområdene høyskolen kan tilby. I følge SSB vil personer med bachelorutdanning være de mest etterspurte på arbeidsmarkedet. Som en konsekvens vil også behovet og etterspørselen etter masterutdanninger øke. Markedshøyskolen tilbyr egne masterutdanninger fra 2012. 

I 2010 var Markedshøyskolen er vellykket høyskole, med solid vekst i antall studenter, betydelig økt anseelse som en akademisk institusjon og langt bedre kjent som følge av god eksponering i mediene. Det var et godt grunnlag for videre utvikling. 

Artikkelen er skrevet av Stein-Oddvar Evensen